REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Objectius del procés

Dur a terme un PROCÉS PARTICIPATIU que permeti definir les línies de les polítiques de participació al municipi i que finalitzi amb la revisió i redacció del REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Així mateix, el procés ha de permetre:

 • Facilitar el coneixement i reflexió entorn la necessitat i utilitat de la participació ciutadana com l’eix d’una nova forma de governar, més oberta, transparent i col·laborativa.
 • Dissenyar i desenvolupar un debat que permeti implicar tant a l’Ajuntament com a la ciutadania associada i no associada en la definició de les línies de les polítiques de participació al municipi.
 • Motivar al llarg de tot el procés la col·laboració mútua entre Ajuntament, tant a nivell polític com tècnic, i a la ciutadania.

Estructura del Reglament

PREÀMBUL

Es proposa fer un redactat que contextualitzi el moment en què s’aprova el reglament de participació ciutadana, expliqui el procés de debat seguit i remarqui els elements més característics de les relacions entre la ciutadania i l’ajuntament.
L’equip de govern assumeix la tasca de fer aquest redactat

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Aspectes que inclou :

 • Objecte i àmbit d’aplicació
 • Principis generals
 • Transparència i accés a la informació pública
 • Sistema de defensa dels drets de la ciutadania
TÍTOL II. INSTRUMENTS DE PARTICIPACIO CIUTADANA

Aspectes que inclou :

CAPÍTOL I. MECANISMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ

 • Secció I. Consultes populars via referèndum – inclou la descripció, l’objecte i les diferents modalitats i procediments existents.
 • Secció II. Consultes populars no referendàries de caràcter sectorial – inclou la descripció, l’objecte, els promotors i persones legitimades i el procediment.
 • Secció III. Dret de petició – inclou la descripció, l’objecte i les peticions específiques sobre funcionament de serveis públics.
 • Secció IV. Iniciativa popular – inclou la descripció i el procediment.
 • Secció V. Audiències públiques ciutadanes – inclou la descripció i el procediment, tot i que no es posa en un apartat específic.
 • Secció VI. Sessions públiques del Ple municipal – inclou la regulació de la intervenció ciutadana i la publicació de les actes.

CAPÍTOL II. ÒRGANS FORMALS DE PARTICIPACIÓ: ELS CONSELLS MUNICPALS

 • Secció I. Consell de Vila – planteja la creació d’aquest òrgan de participació, la seva composició, funcions i organització.
 • Secció II. Consells municipals sectorials– planteja la creació d’aquests òrgans de participació, la seva composició, funcions i organització.

CAPÍTOL III. PROCESSOS PARTICIPATIUS

 • Inclou la definició, l’àmbit subjectiu (qui hi pot prendre part), la iniciativa institucional i la iniciativa ciutadana i l’estructura.

CAPÍTOL IV. RETORN DELS INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ

 • Inclou el retorn que cal fer dels òrgans de participació i dels processos de participació ciutadana.

 

TÍTOL III. FOMENT DE LA CULTURA PARTICIPATIVA

Aspectes que inclou :

CAPÍTOL I. FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU I ALTRES FORMES D’ACCIÓ CO·LECTIVA

 • Suport al desenvolupament de la participació ciutadana.
 • Foment del teixit associatiu
 • Altres formes d’acció col·lectiva

CAPÍTOL II. IMPULS INTERN DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Fa referència al foment i impuls de la participació ciutadana a nivell intern de l’Ajuntament, definint:
  • Referent de participació ciutadana municipal
  • Referents municipals dels òrgans estables de participació.
  • Foment de la participació interna